Gói Cước Di Động

Hệ thống dịch vụ Gói Cước Di Động

Các Module

  • Hệ thống kết nối telco
  • Hệ thống Web giới thiệu sản phẩm
  • Hệ thống CRM