LiveGPS

Hệ thống quản lý giám sát hành trình LiveGPS

Các Module hệ thống:

  • Hệ thống web livegps.vn
  • Mobile app: livegps
  • Hệ thống quản lý CRM
  • Máy chủ xử lý dữ liệu